Tag Archive for 'reklama zewnętrzna'

Graffiti i reklamy, a libertarianizm i wolny rynek:

Libertarianizm jest wolnościową doktryną społeczno-polityczną opartą na własności prywatnej i założeniu, że większość (np. za pomocą aparatu państwa) nie może narzucić jednostce kolektywistycznych rozwiązań, które zmuszą ją do zrezygnowania ze swoich praw naturalnych i dóbr m.in. poprzez przymusowe podatki. Należy przez to rozumieć, że inicjowanie agresji albo grożenie jej zainicjowaniem (przymus) jest złe, niemoralne i niesprawiedliwe, i dlatego powinno być zakazane – wszystko inne powinno być dozwolone [1]<–podświetlą się szczegóły.
Czyli dopóki ktoś nie wpływa na czyjąś wolność, ma pełne prawo do nieograniczonego decydowania o swoim życiu.

Wobec tego, jak koncepcja libertarianizmu przekłada się na ocenę graffiti, street artu i reklam?

Jak wiadomo, esencją graffiti i street artu zawsze będzie wkraczanie w czyjąś własność bez pozwolenia, co już powinno stanowić odpowiedź. Wandalizm czy dewastacja to najczęściej spotykane określenia na tego typu działalność, a osoba dopuszczająca się takiej czynności zawsze liczy się z możliwymi konsekwencjami. Jednak to właśnie z libertariańskiego punktu widzenia, domagającego się decentralizacji, ocena nie będzie taka oczywista.

    Np. w obecnych warunkach dysonans pojawia się, kiedy mowa jest o graffiti wykonanym na „własności państwowej”. Ta, dla libertarian, jest czymś niepożądanym i utrzymywanym z przymusowych składek – nazwanych podatkami. Dlatego w tym kontekście pomalowanie własności państwowej, wbrew obowiązującym przepisom prawa, może spotkać się z wyrazami poparcia i zostać potraktowane jako forma sprzeciwu.
Podobne wątpliwości mogą wyniknąć w przypadku korporacji, banków, czy generalnie firm, które wspierają rozbudowany system państwowego interwencjonizmu. Ponieważ wiedzą, że dzięki temu od rządów otrzymują na rynku regulacyjną ochronę
[2], udział w zamówieniach publicznych czy subsydiach i dotacjach, które pochodzą od podatników [3] [4] [5]. Jak widać najczęściej za pomocą korupcji lub lobbyingu – i na tym opierają swoją działalność oraz dominującą pozycję, a nie na konkurencyjności opartej na wolnym rynku.

    A jak jest w przypadku własności prywatnej w ogóle? Obecne przepisy dają możliwość wystarczająco surowego potraktowania sprawcy i zahaczają wręcz o ograniczanie wolności słowa, ponieważ kodeks karny przewiduje dodatkowe kary za samą treść napisu [6]. Żeby tego było mało, powstają projekty ustaw dążące do karania właścicieli budynków, którzy nie usuną nielegalnie powstałego graffiti „o treściach faszystowskich, antysemickich lub szpecących przestrzeń miejską”. A przecież podlega to subiektywnej ocenie każdego odbiorcy, co wyraźnie udowodniła decyzja prokuratury z Białegostoku, która swastykę na ścianie uznała za symbol szczęścia [7].
Możliwość interpretacji również dotyczy nielegalnego pomalowania budynku, co według obowiązujących przepisów samo w sobie nie musi być dewastacją, ponieważ nie zostaje uszkodzona substancja ściany
[8]. Czyli samo pomalowanie elewacji, na której już znajduje się warstwa farby, nie czyni jej niezdatną do użytku. Nie zmienia to faktu, że taka działalność dalej będzie odbierana jako forma agresji.
Dodatkowo, w obecnych warunkach można wręcz odnieść wrażenie, że bardziej ceniona jest tzw. własność publiczna, jako taka, niż prywatna, co odzwierciedla się w mediach. Na przykład z jednej strony potępiano w nich ataki wymierzone w tęczę zrealizowaną z państwowych funduszy, a z drugiej podejmowano debatę w tonie wyrozumiałości, kiedy w ramach walki z „kapitalizmem” oblewane farbą były prywatne kamienice
[9].

Dlatego w tym momencie warto postawić pytanie. Czy dla osób mających libertariańskie poglądy graffiti powinno być karane „z urzędu”, czy decyzję powinno pozostawić się ocenie właściciela? Warto to wyjaśnić.

    Z jednej strony dla właściciela budynku nielegalne graffiti może oznaczać koszty związane z jego usunięciem, co przywodzi na myśl metaforę wybitej szyby [10].
Jednak z drugiej strony trzeba zauważyć, że na zachodzie nielegalnie wykonane prace zaczęły być wręcz pożądane wśród prywatnych właścicieli. Ponieważ podnosi to wartość rynkową np. budynku
[11] [12] [13] (w polskich warunkach kontenera [14] [15]) i można na tym zarobić. Na przykład wykuwając tego rodzaju sztukę razem ze ścianą [16] [17] [18] [19] [20]. Tak wycenił to w końcu sam rynek – sztuki współczesnej.
Problemy zaczynają się w momencie, kiedy o dziele wykonanym nielegalnie na czyjejś własności chcą decydować… stowarzyszenia miejskie lub władze miasta – twierdząc, że jest to „dobro wspólne” albo publiczne.
W obecnych warunkach dochodzi do jeszcze większej ilości absurdalnych sytuacji. M.in. paryskie służby miejskie podczas czyszczenia miasta muszą brać pod uwagę listę artystów, których prac nie powinny usuwać
[21]. Oznacza to, że w ramach tych samych przepisów prawa władze na nielegalną działalność pewnych osób przymykają oko, a innych ścigają.

banksy

    Kolejnym przykładem są dzielnice i ulice w różnych miastach, które w związku z powszechnym występowaniem graffiti i street artu stały się zwykłymi atrakcjami turystycznymi. Najbardziej znane to: Whitechapel w Londynie [22], Hosier Lane w Melbourne [23] czy w końcu berliński Kreuzberg, który swoim alternatywnym klimatem i popularnością przyciągnął uwagę deweloperów i inwestorów. Z czasem doprowadziło to do wzrostu cen i wpłynęło na warunki życia jego dotychczasowych mieszkańców. Dlatego nielegalnie powstałe murale BLU, które stały się wizytówką dzielnicy i miasta, zostały zamalowane w ramach protestu [24].

BLU

    Jak widać działalność, która jeszcze kilkadziesiąt lat temu była głównie piętnowana, z czasem i w zależności od kontekstu, zaczęła być postrzegana inaczej. Niewątpliwie na zachodzie przyczyniła się do tego kultura masowa, wystawy organizowane przez muzea sztuki współczesnej [25] [26] [27], czy rankingi typu „100 najbardziej wpływowych artystów”, wśród których można znaleźć kilkunastu związanych ze sztuką ulicy [28].
Trudno więc oprzeć się wrażeniu, że taka sytuacja potwierdza analizy Austriackiej Szkoły Ekonomii o niepewności w zjawiskach gospodarczych.

    Dlatego w tym momencie warto zaznaczyć, że o ile osoby zainteresowane tematem przestrzeni miejskiej zgadzają się co do faktu, że obecnie trawią ją liczne problemy, to różnice pojawiają się w analizie przyczyn i sposobów ich rozwiązywania. W przypadku zwolenników państwa minimum głównym źródłem tych problemów jest państwowy interwencjonizm i jednakowe rozwiązania narzucane na skalę całego kraju.
W związku z tym również dominacja koncernów, i ich reklam w miastach, nie jest winą „wolnego rynku”, którego jak wiadomo nigdzie nie ma, a właśnie porażką unitarnego państwa, które produkuje złej jakości przepisy i wyznacza zadania władzom lokalnym – zamiast pozwolić im kształtować swoją politykę i konkurować jakością prawa i podatków na poziomie np. województw
[29].

A żeby zrozumieć problem rosnącej siły koncernów będącej wynikiem ingerencji państwa: np. rynek mediów jest dofinansowywany i koncesjonowany przez państwo (w przypadku Polski jest to wynik zapisów w Konstytucji). Czyli to, kto zostanie dopuszczony do rynku oraz dotacji dla mediów zależy od rządzącego „obozu władzy”, wybieranego co 4 lata. W takich warunkach państwo wpływa na to, co pojawia się w głównym obiegu informacji, ponieważ autocenzura w mediach staje się normą. I dzieje się tak, pomimo że rozwój technologii i internetu dawno wykazał zbędność państwowej kontroli rynku mediów. A tym bardziej w kwestii przyznawania częstotliwości, bo w końcu samo państwo wymusiło przejście na dający w tym przypadku nieograniczone możliwości cyfrowy odbiór telewizji.

simpson

Czy w związku z tym państwo podejmuje kroki zmierzające do wycofania się z rynku mediów? Wręcz przeciwnie – widząc rosnący wpływ internetu rządy tylko starają się coraz bardziej regulować go na różne absurdalne sposoby
[30] [31].
Dalszym etapem utrwalania zależności na styku media – rozbudowane państwa, jest wręczanie nagród artystom i dziennikarzom przez polityków
[32] [33] oraz wspomniane finansowanie wybranych mediów prywatnych z pieniędzy podatników, co odbywa się na wielką skalę [34]. Dodatkowo rząd pracuje nad przymusową opłatą audiowizualną, żeby wzmocnić powyższy proceder [35].

    Niestety takie podejście przekłada się na rozwiązania dotyczące przestrzeni miejskiej. Np. prezydencka ustawa o ochronie krajobrazu umożliwiła gminom wprowadzanie parapodatku od reklam znajdujących się na ich terenie [36]. Jasno pokazuje to intencje ustawodawcy, co prawdopodobnie skończy się tak, jak w przypadku fotoradarów stawianych przez zadłużone gminy [37] [38]. A jak może skończyć się wprowadzenie takiej opłaty, kiedy władza szuka pieniędzy, dobitnie pokazuje przykład z Włoch, gdzie opodatkowano nawet menu wystawiane przed restauracjami [39].
Efekt jest taki, że następna regulacja, oparta na obciążeniach fiskalnych, ponownie uderzy głównie w małe i średnie przedsiębiorstwa (czyli ich klientów), a nie w największe firmy. Dla nich taka sytuacja jest tylko na rękę, bo po raz kolejny państwowa ustawa przyczyni się do wzmocnienia ich pozycji
[40].


Zdjęcie z albumu Polski Outdoor

    Oczywiście nie należy zapominać, że agresywna reklama w przestrzeni miejskiej może być dla mieszkańców bardzo uciążliwa. Tym bardziej, że o ile oglądanie reklam w mediach jest dobrowolne i opiera się na dwustronnej umowie, to na ulicy tego wyboru już nie ma. A wpływ reklamy zewnętrznej na człowieka nie jest przecież żadną tajemnicą, łącznie z angażowaniem zmysłów odbiorcy, co przy takiej ilości wpływa np. na ogólne zmęczenie [41] [42].

    W związku z tym można odnieść wrażenie, że korzyść z prezentowania komercyjnej propagandy jest tylko jednostronna. A jednak – jak pokazują dane z okresu 2011 – 2013r., dzięki reklamie zewnętrznej wyremontowano 36 kamienic na co przeznaczono 64 mln zł [43].
Z drugiej strony oddolne i dobrowolne inicjatywy uporządkowania sposobu prezentacji reklam także udowadniają, że może być to korzystne dla każdej ze stron
[44] [45] [46]. Jest tak, ponieważ na ceny nieruchomości czy powodzenie w prowadzeniu działalności gospodarczej również ma wpływ wygląd budynków i estetyka otoczenia, co wraz z rozwojem gospodarczym przedsiębiorcy prędzej czy później sami dostrzegają. Chociażby na skutek presji klientów i konkurencji.Re:design szyldów – więcej na stronie Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej

Łódź – Księga standardów ul. Piotrkowskiej.

    Są to kolejne przykłady uzmysławiające, że w konkurujących ze sobą i bezustannie zmieniających się miastach nie wszędzie sprawdzą się te same rozwiązania. Dlatego przejrzyste normy dotyczące m.in. prezentacji „wizualnego śmietnika” i graffiti powinny być ustalane i zaakceptowane z uwzględnieniem specyfiki miejsca – na poziomie lokalnych społeczności, osiedli czy dzielnic, a nie przez centralnego planistę [47] [48] [49].